Hızlı İletişim

KVKK Aydınlatma

TurMobil® Turizm Rent A Car Taş. ve Nak. San. Tic. Ltd. Şti. olarak, kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, müşterilerimize ve TURMOBİL ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. TURMOBİL olarak sunmakta olduğumuz hizmetlerimizden sizleri faydalandırmak için ve kayıtları saklamaya ilişkin yasal yükümlülüklerimiz sebebiyle, TURMOBİL ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 4. maddesindeki usul ve esaslara uygun olarak ve 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir. Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, TURMOBİL bünyesinde ilgili mevzuatın düzenlediği sürelere uygun olarak saklanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz; TURMOBİL tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması; sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; iş ilişkisi içerisinde olduğumuz kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini amaçlarıyla; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde sınırlı olarak aktarılabilecektir. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi bize iletmeniz durumunda TURMOBİL, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, TURMOBİL tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri, TURMOBİL’den,

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi, 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek, sitemizde yer alan Başvuru Formunu, bu Başvuru Formunda belirtilen adrese iadeli taahhütlü mektup kullanarak gönderebilirsiniz.

Müşteri Beyanı

TurMobil® Turizm Rent A Car Taş. ve Nak. San. Tic. Ltd. Şti. ve temsil ettiği TurMobil® markası tarafından düzenlenen, promosyon ve indirimler, kampanyalar, kutlama, temenni, anket çalışması, hediye, çekiliş, tanıtım, bilgilendirme çalışması yapılması, sizinle olan bağlantılarının devamı için size özel önerilerden haberdar olabilmeniz için kısa mesaj (SMS), görüntülü ve sesli mesaj (MMS), elektronik posta (e-mail), mektup, telefon, telefaks, telaks ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü iletişim aracıyla benimle iletişime geçilmesine veya mevcut iznimin devam etmesini kabul etmekteyim / etmemekteyim.

AYRICA, ..… / ..… / …….. tarihinde bir örneğini teslim almış olduğum işbu sözleşmenin tüm maddelerini ayrı ayrı incelediğimi ve sözleşme maddelerinin tamamı hakkında yükümlülük taahhüt ve haklarımı anladığımı, sözleşme maddeleri konusunda mutabık kaldığımı ve işbu sözleşmeyi bu bilinç ile imzaladığımı, sözleşmenin bir sureti ile kişisel verilen korunmasına dair aydınlatma ve beyanımı havi işbu ek belgenin bir suretini teslim aldığımı KABUL VE BEYAN EDERİM.

Adı Soyadı:
Cep Telefonu:
E-Posta:
İmza:

Loading...